Zincir Marketlere Glütensiz Ürün Zorunluluğu Getirildi.

Zincir Marketlere Glütensiz Ürün Zorunluluğu Getirildi.

5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’ de yer alan Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ ile şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalara talebi karşılayacak miktarda glütensiz ürün ve atıştırmalık bulundurma zorunluluğu getirildi.

Zincir mağazalar, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz un, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı süreklilik arz edecek şekilde ve talebi karşılayacak miktarda satışa hazır bulundurmakla yükümlü olacaklar.

Dört yüz metrekareden fazla satış alanına sahip şubeler için getirilen yükümlülük 1/9/2024 tarihinden itibaren uygulanacak.

Diğer hükümleri 1/6/2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan tebliğ aşağıdaki gibidir.

 

Ticaret Bakanlığından:
GLÜTENSİZ GIDA ÜRÜNÜ SATIŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
GETİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, glüten intoleransı dolayısıyla tıbbi beslenme tedavisine gereksinim duyan bireylerin glütensiz gıda ürünlerine erişiminin kolaylaştırılmasıdır.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesine ve
6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak
İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Satış yükümlülüğü
MADDE 3- (1) Gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal
eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar;
a) İki yüz elli metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere
un, tatlı atıştırmalık ve tuzlu atıştırmalığı,
b) Dört yüz metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere
ekmek, un, makarna, tatlı atıştırmalık ve tuzlu atıştırmalığı,
süreklilik arz edecek şekilde ve talebi karşılayacak miktarda satışa hazır bulundurmakla
yükümlüdür.

Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Tebliğin;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 1/9/2024 tarihinde,
b) Diğer hükümleri 1/6/2024 tarihinde,
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 5 Mart 2024 – Sayı : 32480