Ekmek Sadece Fırında Ambalajsız Olarak Satılır

  • 01 Şubat 2015
  • Ekmek Sadece Fırında Ambalajsız Olarak Satılır için yorumlar kapalı
  • 1.654 kez görüntülendi.
Ekmek Sadece Fırında   Ambalajsız Olarak Satılır
Lezzet Kurusu
[swf:https://www.ekmekdunyasi.com/reklamlar/tmak.swf]

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker ile Türkiye’deki Buğday ve Buğday kalitesi, 2009 yılından bu yana devam eden  “ALO 174” Gıda Hattının Türkiye’ye sağladığı faydalar ve fırın ve pastanelerdeki Un ve Unlu Mamulleri üzerine konuştuk. Fırın ve pastane denetimlerinde, bazı bölgelerde Belediyelerle yetki karmaşası üzerinde de değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker, “Bakanlığımız 81 İl Müdürlüğü ve illere bağlı yetkilendirilmiş ilçe müdürlüklerinde görev alan yaklaşık 4342 Gıda Denetçisi gıda kontrol ve denetim hizmetlerini gerçekleştirmektedir” diyor.

Ekmek Dünyası: Sayın Bakanım, bizlere okullarda öğretilen; Anadolu’nun buğday ambarı olduğuydu, şimdi görüyoruz ki kaliteli buğday ithal eden ülkeyiz bunun nedeni nedir? Buğday kalitesi ilgili çalışmalar var mı?

Mehmet Mehdi Eker: Buğday zararlısı süne ile uçakla havadan ilaçlamanın yapıldığı 2004 yılı öncesi dönemlerde kalite kayıpları nedeniyle kaliteli buğday ithalatı söz konusu olabilmekteydi. Bu tarihten sonra süneye karşı yer aletleri ile mücadele yapılması nedeniyle daha önce %4’ler seviyesinde olan süne emgi oranı %1’in altına düşürülmüş ve kalite kaybının önüne geçilmiştir.

Şu anda ithalat yerine kaliteli buğday ihracatı yapılmaktadır. Ayrıca DİİB (Dâhilde İşleme İzin Belgesi) kapsamında ihraç edilmek üzere protein oranı düşük buğday ithal edilmekte, dış ülkelerin talebi doğrultusunda yurt içinde kullanılmadan ihraç edilmektedir.

Bakanlığımızca ithal edilecek ürünlerin insan sağlığı-güvenliği, hayvan ve bitki varlığı-sağlığı yönünden uygunluğu denetlenmektedir. Buğday ithalatında kalite kriteri olarak Buğday Spektleri uygulanmakta, % 12’nin altında protein içeren ekmeklik buğdayın ithalatına izin verilmemektedir.

Bakanlığımızca ülkemizin taraf olduğu DTÖ anlaşmalarına göre gıda maddeleri ithalatında sağlık önlemleri dışında kısıtlama yapılmayacağı kabul edilmiştir. Ülkemizde 2007 yılın yaşanan kuraklık nedeniyle buğday ihtiyacımız oluşmuştur. Ancak 2008 ve özellikle 2009 yıllarında hasat verimli geçmiştir. Ülkemizin 2009 yılı içinde 2 Milyon Ton Buğday fazlası bulunmaktadır. Ancak 2008 yılında 1.72 Milyon Ton’u ihraç edilmek kapsamında, 1,65 Milyon ton’u ise normal ithalat kapsamında olmak üzere toplam 3.37 Milyon Ton Buğday ithal edilmiştir. DİİB ile ithalatı yapılan buğday özellikle bisküvi ve un olarak ihraç edilmektedir. İhraç ettiğimiz ülkeler özelikle 1.7 Milyar nüfuslu Uzak Doğu Ülkeleri ile Irak ve Afrika Ülkeleridir.

Ülkemizde 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi ürünlerin ithalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/ 5) ekinde yer alan ürünlerin ithalatı yapılmakta olup, ithalatlarda ülke kısıtlaması bulunmamaktadır. Bakanlığımızca, ülkemizde tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve hasat dönemlerinde yerli üreticilerimizi haksız rekabete karşı korumak amacıyla ülkemiz üretiminde önemli yeri olan bazı ürünlerin ithalatında ithalat politikaları uygulanmaktadır.

“En İyi Denetçi Tüketicidir”

Ekmek Dünyası: Sayın Bakanım, Tarım Bakanlığı’nca 2009 yılında başlatılan “ALO 174” Gıda Hattında hedefe ulaşılmış mıdır? 2010 yenilikler olacak mı?

Mehmet Mehdi Eker: 14.02.2009 tarihinde faaliyete geçen Alo 174 Gıda Hattına 06.01.2009 tarihi itibari ile vatandaşlar tarafından 157.852 arama yapılmış ve bu aramalardan 21.066 adedi Bakanlığımızın faaliyet konuları ile ilgili olarak kayıt altına alınmıştır.

Bu başvurular üzerine Bakanlığımızca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 2.114 adet işletmeye idari para cezası verilmiş, 1.070 adet işletme üretim ve faaliyetten men edilmiş ve 175 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Alo 174 Gıda Hattına gelen ihbar ve şikâyetler neticesinde 2009 yılı Ekim ayı itibariyle 2.965.984 TL idari para cezası uygulanmış olup bu tutar Bakanlığımızca uygulanan toplam idari para cezası miktarının %22 sini oluşturmaktadır.

Gerek vatandaşlardan gelen başvurularının yoğunluğu, gerekse başvurular neticesinde Bakanlığımızca yapılan işlemler göz önünde bulundurulduğunda “En İyi Denetçi Tüketicidir” prensibiyle hareket edilerek kurulan Alo 174 Gıda Hattının hedefine ulaştığı görülmektedir.

“Denetimlerimizi Hızlı ve Kontrollü Yapıyoruz”

Ekmek Dünyası: Sayın Bakanım, fırın ve pastane denetimlerinde, bazı bölgelerde Belediyelerle yetki karmaşası yaşanmaktadır. Bakanlığınız fırınları hangi kriterlerde denetlemektedir?

Mehmet Mehdi Eker: Ülkemizde gıda maddelerine yönelik yasal düzenlemeler 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun kapsamında yapılmaktadır.

Gıda üreten ekmek ve unlu mamul üretim yerleri de dahil olmak üzere tüm işyerlerine belediye sınırları içinde ilgili belediye, belediye sınırları dışında il özel idaresince “Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı” ile birlikte “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” verilmektedir.

Bu ruhsatlar alındıktan sonra, Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, 27.08.2004 tarih ve 25566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik” te öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak üretim yapmak “Çalışma izni ve Gıda Sicili Belgesi” ile üretilen ürünler için “Üretim İzin Belgesi”ni Bakanlığımızdan almak zorundadırlar.

Gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartları ile gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin Türk gıda mevzuatına uygunluğunun denetim ve kontrol hizmetleri ile işyeri sorumluluklarına dair usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanıp, 26.09.2008 tarih ve 27009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik” ile Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik” hükümlerinden belirtilen kriterlere uygunluk işlemleri açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; bunun dışında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin denetlenmesi açısından kendi özel mevzuatına göre yetkili İl Özel İdaresi, Belediye ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından veya mahalli mülki idare amirin koordinasyonu veya işbirliğinde, gıda kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya doğrulanması için gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı olarak gıda güvenliğini esas alarak hazırlanan Yıllık Kontrol Programlarının yanısıra gerekli görüldüğü zamanlarda, şüphe ve şikayet üzerine de gıda kontrol ve denetimleri gerçekleştirilmektedir. Denetimlerimizi hızlı ve kontrollü yapıyoruz.

Bakanlığımız 81 İl Müdürlüğü ve illere bağlı yetkilendirilmiş ilçe müdürlüklerinde görev alan yaklaşık 4342 Gıda Denetçisi gıda kontrol ve denetim hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde 39 İl Kontrol Laboratuarı, 1 tane Gıda Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve 1 tane Ulusal Referans Laboratuar Müdürlüğü olmak üzere toplam 41 tane resmi laboratuvar yer almaktadır. Toplam kurulu kapasite ve personelle gıda hizmetlerinde yapılan kontrol ve denetimlerin sayısı ise şöyledir:

YIL EKMEK ÜRETİM YERİ UN VE UNLU MAMULLERÜRETİM

 

Denetim Sayısı İdari Para Cezası Savcılık Denetim Sayısı İdari Para Cezası Savcılık
2007 24487 1121 54 22899 1346 46
2008 28452 1305 74 23656 1294 100
2009 (ilk 11 ay) 23969 1272 122 22395 1492 80

 

Bakanlığımızca yapılan denetim ve kontroller sonucunda uygunsuzluk tespit edilen gıda işyerleri ve ürünlerine yönelik olarak 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 542 inci maddesi ile değişik 5179 sayılı Kanun’un 29 uncu maddesinde yer alan idari yaptırımlar ve cezalar uygulanmaktadır. 5179 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen sağlığın korunması ile ilgili yasakları ihlâl eden kişiler hakkında ise, 5728 sayılı Kanunun “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde yer alan hükümlere göre cezai işlem uygulanmaktadır.

 

“Taslak Yeniden Değerlendirilecek”

Ekmek Dünyası: Sayın Bakanım Fırınlardaki Sorumlu Fırın Uygulamasının kaldırılacağına dair haberler var. İşsizliğin önüne geçilebilecek mi? Bu konudaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Mehmet Mehdi Eker: Sorumlu yönetici belgesine sahip ustaların fırınlarda sorumlu yönetici olarak istihdam edilmesi ile ilgili Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (c) bendinin iptaline ilişkin açılan davada, Danıştay 8. Dairesi 18.06.2008 tarihli kararı ile adı geçen Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (c) bendinin iptaline karar vermiştir.

Bu kapsamda gıda üreten işyerlerine sorumlu yönetici olarak atanmış ve halen sorumlu yöneticilik görevini yürüten ustaların, Danıştay 8. Dairesinin vermiş olduğu iptal kararı gereği gıda üreten işyerlerine sorumlu yönetici olarak atanmaları ve bu işyerlerinde sorumlu yöneticilik görevini sürdürmeleri mümkün olamamaktadır. Fırınlarda mevzuat gereği gıda alanında eğitim almış mühendisler, teknikerler, teknisyenler sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilmektedirler.

Bakanlığımızca “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı Taslağı” hazırlanmış olup, sorumlu yöneticilik ile ilgili hususlar Taslakta yeniden değerlendirilmektedir.

Ekmek Dünyası: Sayın Bakanım, kriz nedeni ile işsizliğin arttığı bilinmektedir. Bunun yanında fırın ve pastaneler eleman bulmakta zorlanmaktadırlar. Bu çelişkiyi gidermek için Tarım Bakanlığının bir çalışması olacak mı?

Mehmet Mehdi Eker: Gıda üreten küçük çaplı işyerlerinde mühendis seviyesindeki meslek mensupları beş işyerine kadar, tekniker ve teknisyen seviyesindeki meslek mensupları iki işyerine kadar sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilmektedir. Böylece hem sorumlu yönetici temini kolaylaştırılmakta, hem de işyerlerinin ekonomik olarak da yükleri hafifletilmektedir.

Ekmek Dünyası: Sayın Bakanım, ekmeğin bakkallarda açıkta satılması güvenilir gıda uygulamasına uygun mudur? Tarım Bakanlığı olarak, ekmeğin ambalaja girmesi ile ilgili bir çalışmanız olacak mı?

Mehmet Mehdi Eker: İnsan tüketimine sunulan ekmek ve ekmek çeşitlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, taşıma ve pazarlamasını sağlamak, bu ürünlerin özelliklerini belirlemek amacı ile hazırlanıp, 15.02.2002-tarih ve 24672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/13 numaralı “TGK-Ekmek ve Çeşitleri Tebliği” çerçevesinde ekmek ve ekmek çeşitleri üretim ve satışı yapılmaktadır. Söz konusu Tebliğin Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme başlıklı 10’uncu maddesi “Ekmek ve ekmek çeşitleri ambalajlı olarak tüketime sunulur. Ekmek ve ekmek çeşitleri, sadece fırında ambalajsız olarak tüketime sunulabilir” şeklindedir.  Bu durumda, “Üretici firma adı, adresi, üretim yeri, net ağırlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınmış üretim izin tarih ve sayısı ile ilgili bilgiler içeren etiketler tüketicinin göreceği yerlerde bulundurulmalı veya ekmek ve ekmek çeşitleri ile birlikte tüketiciye sunulmalıdır.”hükmü gereğince etiketlenmektedir.

Bu doğrultuda Ülkemizde, 5179 sayılı Kanunun çerçevesinde 2009 yılında Bakanlığımız İl Tarım Müdürlükleri gıda kontrolörlerince ekmek ve ekmek çeşitleri üretim yerlerinde yapılan toplam denetim sayısı 23969 adet olup, bu denetimlerde verilen idari para cezası 1272 adet ve savcılığa intikal eden ceza ise 122 adettir

Ayrıca ekmek üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde konu edilen sorunlara çözüm getirmek amacıyla Bakanlık gözetiminde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından “Fırıncılık ve Pastane Mamulleri Hijyen Rehberi”, “Gıda Satış Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulama Rehberi” ve “Toplu Tüketim Yerleri Hijyen Rehberi” 2010 yılı içerisinde gıda işletmelerinin kullanımına sunulacak ve eğitimi yapılacaktır.

Ekmek Dünyası: Bakanlık yetkilileri, denetimlerde ruhsatlı fırınlara ceza kestiği, ruhsatsız fırınlara kayıtsız olduğu için ceza kesmediğini duymaktayız. Bu konuda neler söylemek ister istersiniz.

Mehmet Mehdi Eker: Bakanlığımız Yem ve Gıda Bilgi Sistemine göre, toplam gıda üreten işletmesi sayısı 50462 adettir. Bakanlığımız kayıtlarında yer alan ve faal olan ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerlerine 15459 adet, pastacılık ürünleri ve unlu mamuller üreten işyerlerine yaklaşık 15100 adet Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi düzenlenmiştir.

Çalışma izni ve Gıda sicili almayan yani Bakanlığımız kayıtlarında yer almayan işletmelerden, ekmek ve ekmek çeşitleri üretim yerlerine 2009 yılı içinde 1055 adet, un ve unlu mamul üretim yerlerine ise 1276 adet 5179 sayılı Kanunun 29’uncu maddesinin (a) bendi gereği idari para cezası uygulanmıştır.

“Birbirimize Güvenelim”

Ekmek Dünyası: Sayın Bakanım, Ekmek Dünyası Dergisi aracılığı ile son olarak un ve unlu Mamuller Sektörüne vermek istediğiniz mesajlarınızı alabilir miyiz?

Mehmet Mehdi Eker: Sektörden beklentilerimiz ana hatlarıyla şöyledir:

-Un ve unlu mamuller sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki üretimin asgari teknik ve hijyenik koşullara uygun olarak yapılmasının sağlanması ve buna paralel olarak işyerine çalışma izni ve gıda sicili ile üretilen ürünlere üretim izni alınması,

-Tarım İl Müdürlükleri ile gerekli koordinasyonun sağlanması, izin ve tescil işlemlerini yaptırmadan faaliyet gösteren işyerlerinin İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine bildirilmesi,

-İşyeri çalışanları ile sorumlu yöneticilerin gıda güvenliği ve hijyen ile ilgili hizmet içi eğitimlerinin yaptırılması,

-Ürünlerin Türk Gıda Kodeksi yatay ve dikey Tebliğlerine uygun olarak üretilerek satışa ve tüketime sunulması,

-Türkiye’de Gıda güvenliğinin sağlanması, gıda kontrol sisteminde etkinliğin artırılması ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (TKB) Merkez ve Taşra Teşkilatının mevcut yapısının yasal ve yapısal kapsamda güçlendirilmesi ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesidir.

Gıda sektöründe çok önemli bir yer iştigal eden Un ve Unlu Mamuller sektör temsilcilerine iletmek istediğim bir diğer husus ise karşılıklı güven altında sağlam işbirliği yapabilmek için daha fazla çaba sarf edilmelidir. Bu vesileyle çalışmalarında başarılar diler, bol kazançlı bir yıl temennisiyle saygı ve sevgilerimi sunarım.

 

Lezzet Kurusu
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
TÜM YAZARLARIMIZ
Güncel Konular